Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Κοινό μέτωπο αντίστασης κατά του παράνομου ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. 6 +1 κατεπείγουσες πρωτοβουλίες του νέου Δήμου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη
 
Κοινό μέτωπο αντίστασης κατά του παράνομου ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. 6 +1 κατεπείγουσες πρωτοβουλίες του νέου Δήμου.
Παρέμβαση του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη στη σύσκεψη της νέας δημοτικής αρχής για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας.
 
Κέρκυρα, 23/07/2014

Η σημερινή σύσκεψη, αποτελεί ανεπιφύλακτα ένα σημαντικό βήμα προς την αλλαγή της νοοτροπίας που έως τώρα επικρατούσε στο Δήμο Κέρκυρας. Η καταγραφή των απόψεων των κινημάτων και των φορέων του νησιού πάνω στο επίμαχο θέμα του παράνομου ξεπουλήματος της δημόσιας - κοινόχρηστης περιουσίας, σηματοδοτεί και την αλλαγή σελίδας στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση της Κέρκυρας. Σηματοδοτεί την έναρξη ενός συντονισμένου αγώνα μεταξύ των θεσμικών παραγόντων και των κινημάτων. Είναι μια κίνηση ουσίας, που σίγουρα θα αποδώσει τα μέγιστα και θα ενισχύσει την αναγκαία συστράτευση του κερκυραϊκού λαού, απέναντι στις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές.

Το κοινό μέτωπο αντίστασης κατά των δρομολογούμενων αποκρατικοποιήσεων -βάσει της έως τώρα εμπειρίας μας τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στην κοινωνία- δίνεται σε τρία επίπεδα.

Πρώτο και σημαντικότερο, στους δρόμους, με το λαό της Κέρκυρας να ορθώνει το ανάστημά του σε όσους επιδιώκουν την υποθήκευση του φυσικού, οικονομικού και πολιτιστικού μας κεφαλαίου, στους μεγαλοεπενδυτές και τα εγχώρια καπιταλιστικά συμφέροντα. Σε αυτή τη μάχη, ο νέος Δήμος Κέρκυρας πρέπει να πρωτοστατήσει και να αξιωθεί ρόλο κοινωνικού εμπνευστή. Πρέπει να βοηθήσει τη σημαντική εδώ και χρόνια προσπάθεια των κινημάτων του νησιού.

Δεύτερο, ο νέος Δήμος δεν πρέπει να αμελήσει τη νομική οδό και τη διαδικασία Αιτήσεων Ακύρωσης στο ΣτΕ (προσφυγές για τις μεταβιβάσεις και τα ΕΣΧΑΔΑ των εκποιούμενων περιοχών). Στην ίδια βάση, κρίνεται απαραίτητη και η προσφυγή κατά του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπ. Οικονομικών, για το Αεροδρόμιο Κέρκυρας. Τα νομικά μέσα που προσφέρει η ελληνική πολιτεία, πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Επίσης σημαντική κατά τη γνώμη μας, είναι και η Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συνοδευόμενη από Διάβημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις υποθέσεις του “Ερημίτη”, του “Ίσσου” και της Μπούκας Λευκίμμης. Τα βασικά σημεία της επιχειρηματολογίας μπορεί να είναι τα εξής. Με τις μεταβιβάσεις και τα ΕΣΧΑΔΑ, παραβιάζονται: η Συνθήκη της Βέρνης (Ν.1335/1983), η Σύμβαση του Ρίο για την βιολογική ποικιλότητα (Ν. 2204/1994 ,ΦΕΚ 59/Α/94), η Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικοτόπων 92/43/ CEE της 21/05/1992 και η μεταγενέστερη προσαρμογή 97/62/ CE της 27/11/1997, ο Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/99): Κύρωση της Σύμβασης της Βόννης (23.06.1979), το Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, το ΠΔ/ ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012 που έχει εκδοθεί κατ επιταγή της ήδη ισχύουσας νομοθεσίας για την διατήρηση της βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011, Ν.Δ. 191/1974, Κ.Υ.Α. 14849/853/2008, Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, Οδηγία 2000/60/ΕΚ,Ν. 1335/1983, Ν. 1634/1986, Ν.Δ. 86/1969, Ν. 2204/1994, Ν. 2742/1999,Οδηγία 2004/35/ΕΚ, Π.Δ. 148/2009, κλπ) και το ΠΔ 67/81 (ΦΕΚ 23 Α 1981) “Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Αγρίας πανίδος”). Παραβιάζονται επίσης, πλήθος άρθρων του Συντάγματος για τα κοινόχρηστα και αναπαλλοτρίωτα εδάφη, για την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και το επιζήμιο στην οικονομία.

Τρίτο, η μάχη κατά των αποκρατικοποιήσεων, δεν έχει εχθρό μόνο το ΤΑΙΠΕΔ. Έχει και τη χρόνια έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη θεσμική θωράκιση των αιγιαλών, των δασών, των οικοτόπων και των περιοχών Natura 2000. Έχει με άλλα λόγια εχθρό και την πελατειακή λογική που έως τώρα δεν δίσταζε την παράνομη παραχώρηση και καταπάτηση τμημάτων αιγιαλών και προστατευόμενων περιοχών. Ο νέος Δήμος λοιπόν, στο δύσκολο και μακροχρόνιο αγώνα κατά των εκποιήσεων, πρέπει να τακτοποιήσει χρόνια ζητήματα που σχετίζονται με τη χωροταξία, το νομικό καθεστώς προστασίας και τις σαφείς διοικητικές αρμοδιότητες.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της σύστασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κέρκυρας [ΝΠΔΔ]  (άρθρο 244 Δ.Κ.Κ. και αρ. 103 παρ 1β του ν. 3852/2010 [“Καλλικράτη”]), που θα του δώσει το δικαίωμα της αποκλειστικής ευθύνης για τις λιμενικές ζώνες, τις μελέτες, την παραλιακή ζώνη, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. Μην ξεχνάμε πως ακόμα υπάρχουν “ορφανά λιμάνια” στην Κέρκυρα, δίχως σαφές καθεστώς διαχείρισης. Γι' αυτό όμως, πρέπει πρώτα να λυθεί το πρόβλημα των αντιφατικών νομοθετημάτων μεταξύ κάποιων ΠΔ, του ν. 2738/1999 και του   ν. 3852/2010.

β) Να πρωτοστατήσει στην προσπάθεια σύστασης Φορέα Διαχείρισης περιοχών “Natura 2000 [ΝΠΔΔ] (ν. 2742/99 «περί χωροταξικού σχεδιασμού», όπως συμπληρώθηκε από το ν. 3937/2011), εξασφαλίζοντας επιχορήγηση από το ΕΕΠΕΡΑΑ ή το ΠΕΠ, με κύριο στόχο το τρίπτυχο: “Βιοποικιλότητα - Προστατευόμενες περιοχές - Βιώσιμη ανάπτυξη”. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσει στη θεσμική κατοχύρωση, τη διαχείριση, τη σωστή αξιοποίηση και θα εξασφαλίσει ουσιαστικό λόγο στις μελέτες, τις γνωμοδοτήσεις, τις πιστοποιήσεις, τις άδειες κλπ.

γ) Ταυτόχρονα, να πιέσει άμεσα τη σημερινή κυβέρνηση, για τη σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων (και όχι ΚΥΑ όπως ιδιοτελώς συνηθίζεται) που θα αποτελούν τη θεσμική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών της Κέρκυρας (Natura, Corine, οικότοποι προτεραιότητας κλπ). Επιπρόσθετα θα πρέπει να μεριμνήσει για Πράξεις Χαρακτηρισμών από τη Δασική Υπηρεσία που ελλείψει Κτηματολογίου δεν έχουν ακόμα συνταχθεί.  Ο ίδιος έλεγχος, θα πρέπει να γίνει και για την πληρότητα των τοπογραφικών της ΚΕΔ και τη συνολική χάραξη γραμμής αιγιαλού και παραλιακής ζώνης στο νομό μας.

δ) Να πρωτοστατήσει στην προσπάθεια άμεσης θεσμοθέτησης των χρήσεων γης και θάλασσας, πιέζοντας τις υπηρεσίες της ΠΙΝ, για την ανάθεση μελετών που εξειδικεύουν τις γενικές κατευθύνσεις των ΠΕΠ. Χωρίς χωροταξική οργάνωση, μειώνεται ο δείκτης προστασίας πολλών περιοχών, που ίσως πέσουν στο στόχαστρο του ΤΑΙΠΕΔ.

ε) Ιδιαίτερα χρήσιμη θα ήταν η σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την προσπάθεια ακύρωσης των μνημονιακών εφαρμοστικών νόμων (σ/ν Αιγιαλούς, σ/ν Δάση, ειδικό χωροταξικό Τουρισμού, νέος επενδυτικός, ν. 3986 [ΤΑΙΠΕΔ] κλπ). Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Νομικό Συμβούλιο των ΟΤΑ, το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος κλπ, θα πρέπει ο Δήμος Κέρκυρας να καταθέσει μια συνολική πρόταση για την αντικατάσταση των επίμαχων προβληματικών άρθρων και την ακριβή “τακτοποίηση” των συγκρουόμενων νομοθεσιών. Δυστυχώς, η προοδευτική διοίκηση ενός Δήμου απαιτεί και ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα διευκολύνει και δεν θα δυσχεραίνει τις προσπάθειες θεσμικής προστασίας του φυσικού πλούτου και της ουσιαστικής αξιοποίησής του προς όφελος του κερκυραϊκού λαού και της τοπικής οικονομίας. Η σημερινή νομοθεσία - ιδιαίτερα των τελευταίων 3 χρόνων -  χτίστηκε μεθοδικά, με βασικό στόχο την εξυπηρέτηση των μεγαλοεπενδυτών και την διευκόλυνση των αποκρατικοποιήσεων. Οι εφαρμογές αυτής της πολιτικής, πρέπει να ανατραπούν σε όλα τα επίπεδα. Ο νέος Δήμος Κέρκυρας με το πολυδιάστατο έργο του, πρέπει να δείξει το δρόμο και προς τους λοιπούς δήμους της χώρας.  

στ) Τέλος, στην ίδια βάση, καλό θα ήταν να συσταθεί και μια “Επιτροπή Ελέγχου των  Αποκρατικοποιήσεων” του Δήμου Κέρκυρας στην οποία θα συμμετέχουν διεπιστημονικοί φορείς - Επιμελητήρια - Ιδρύματα - Οργανώσεις - πολιτικοί φορείς και τοπικά κινήματα. Αυτή η επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευθύνη της πλήρους καταγραφής όλων των εξελίξεων και να αξιωθεί γνωμοδοτικό ρόλο. Ας σημειωθεί ότι, ο συνδυασμός της υπάρχουσας νομοθεσίας (ΔΚΔ, ν. 3852/2010), μπορεί να επιβάλει υποχρεωτικό γνωμοδοτικό και όχι απλά δυνητικό ρόλο σε αυτήν την Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Κέρκυρας, οφείλει να αφουγκραστεί τους πολίτες και τα κινήματα και να αποτελέσει πόλο ευρύτερης συνεργασίας και συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων.

Αυτές είναι κάποιες από τις σκέψεις και τις προτάσεις μας, που τις καταθέτουμε στο νέο Δήμο Κέρκυρας, όντες βέβαιοι για την εφαρμογή μιας νέας ριζοσπαστικής πολιτικής για το Δήμο. Ευελπιστούμε στην αγαστή συνεργασία όλων των φορέων, του Δήμου και της ΠΙΝ, διότι η υπόθεση αφορά όλους μας. Το παράνομο και αντισυνταγματικό ξεπούλημα της Κέρκυρας και των Ιονίων Νήσων, πρέπει να σταματήσει. Η μνημονιακή πολιτική πρέπει να ανατραπεί.

Στέφανος Σαμοΐλης
βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου